<kbd id='v31lLKuAtljOaHa'></kbd><address id='v31lLKuAtljOaHa'><style id='v31lLKuAtljOaHa'></style></address><button id='v31lLKuAtljOaHa'></button>

       <kbd id='v31lLKuAtljOaHa'></kbd><address id='v31lLKuAtljOaHa'><style id='v31lLKuAtljOaHa'></style></address><button id='v31lLKuAtljOaHa'></button>

           <kbd id='v31lLKuAtljOaHa'></kbd><address id='v31lLKuAtljOaHa'><style id='v31lLKuAtljOaHa'></style></address><button id='v31lLKuAtljOaHa'></button>

               <kbd id='v31lLKuAtljOaHa'></kbd><address id='v31lLKuAtljOaHa'><style id='v31lLKuAtljOaHa'></style></address><button id='v31lLKuAtljOaHa'></button>

                   <kbd id='v31lLKuAtljOaHa'></kbd><address id='v31lLKuAtljOaHa'><style id='v31lLKuAtljOaHa'></style></address><button id='v31lLKuAtljOaHa'></button>

                       <kbd id='v31lLKuAtljOaHa'></kbd><address id='v31lLKuAtljOaHa'><style id='v31lLKuAtljOaHa'></style></address><button id='v31lLKuAtljOaHa'></button>

                           <kbd id='v31lLKuAtljOaHa'></kbd><address id='v31lLKuAtljOaHa'><style id='v31lLKuAtljOaHa'></style></address><button id='v31lLKuAtljOaHa'></button>

                               <kbd id='v31lLKuAtljOaHa'></kbd><address id='v31lLKuAtljOaHa'><style id='v31lLKuAtljOaHa'></style></address><button id='v31lLKuAtljOaHa'></button>

                                 欢迎进入石家庄恒密汽车及零部件有限公司!

                                 格力电器:2017年年度陈诉(更新后)
                                 作者:澳门上葡京赌场 浏览:8113 发布日期:2018-05-08

                                 公司认真人董明珠、主管管帐事变认真人望靖东及管帐机构认真人(管帐主管职员)廖建雄声明:担保年度陈诉中财政陈诉的真实、精确、完备。

                                 全部董事均已出席了审议本次年报的董事会集会会议。

                                 公司经本次董事会审议通过的利润分派预案为:不派发明金盈利,不送红股,不以公积金转增股本。

                                 目次

                                 第一节 重要提醒、目次和释义 ...........................................................................................................................................................2

                                 第二节 公司简介和首要财政指标 .......................................................................................................................................................5

                                 第三节 公司营业提纲...........................................................................................................................................................................9

                                 第四节 策划环境接头与说明 .............................................................................................................................................................12

                                 第五节 重要事项.................................................................................................................................................................................29

                                 第六节 股份变换及股东环境 .............................................................................................................................................................37

                                 第七节 优先股相干环境.....................................................................................................................................................................42

                                 第八节 董事、监事、高级打点职员和员工环境..............................................................................................................................43

                                 第九节 公司管理.................................................................................................................................................................................57

                                 第十节 公司债券相干环境 .................................................................................................................................................................60

                                 第十一节 财政陈诉.............................................................................................................................................................................61

                                 第十二节 备查文件目次...................................................................................................................................................................188

                                 释义

                                 释义项 指 释义内容

                                 公司、本公司、本企业、格力电器或格力 指 珠海格力电器股份有限公司

                                 格力团体 指 珠海格力团体有限公司

                                 财政公司 指 珠海格力团体财政有限责任公司

                                 京海包管 指 河北京海包管投资有限公司

                                 中国证监会 指 中国证券监视打点委员会

                                 广东证监局 指 中国证券监视打点委员会广东禁锢局

                                 陈诉期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

                                 第二节 公司简介和首要财政指标一、公司信息

                                 股票简称 格力电器 股票代码 000651

                                 改观后的股票简称(若有) 无

                                 股票上市证券买卖营业所 深圳证券买卖营业所

                                 公司的中文名称 珠海格力电器股份有限公司

                                 公司的中文简称 格力电器

                                 公司的外文名称(若有) GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

                                 公司的外文名称缩写(如 GREE

                                 有)

                                 公司的法定代表人 董明珠

                                 注册地点 广东省珠海市前山金鸡西路

                                 注册地点的邮政编码 519070

                                 办公地点 广东省珠海市前山金鸡西路

                                 办公地点的邮政编码 519070

                                 公司网址

                                 电子信箱 gree@gree.com.cn

                                 二、接洽人和接洽方法

                                 董事会秘书

                                 姓名 望靖东

                                 接洽地点 广东省珠海市前山金鸡西路

                                 电话 0756-8669232

                                 传真 0756-8622581

                                 电子信箱 gree0651@cn.gree.com

                                 三、信息披露及备置所在

                                 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报

                                 刊登年度陈诉的中国证监会指定网站的网址

                                 公司年度陈诉备置所在 公司投资打点部

                                 四、注册改观环境

                                 组织机构代码 91440400192548256N

                                 公司上市以来主营营业的变革环境(如 无改观

                                 有)

                                 历次控股股东的改观环境(若有) 无改观

                                 五、其他有关资料公司礼聘的管帐师事宜所

                                 管帐师事宜所名称 中审众环管帐师事宜所(非凡平凡合资)

                                 管帐师事宜所办公地点 武汉市武昌区东湖路 169 号

                                 具名管帐师姓名 龚静伟、吴梓豪

                                 公司没有礼聘的陈诉期内推行一连督导职责的保荐机构及财政参谋

                                 六、首要管帐数据和财政指标

                                 公司需追溯调解早年年度管帐数据

                                 追溯调解缘故起因

                                 统一节制下企业归并 单元:元

                                 2016 年 今年比上年 2015 年

                                 2017 年 增减

                                 调解前 调解后 调解后 调解前 调解后

                                 业务收入 148,286,450, 108,302,565, 108,302,565, 36.92% 97,745,137,1 97,745,137,1

                                 009.18 293.70 293.70 94.16 94.16

                                 归属于上市公司股东的净 22,401,576,2 15,420,964,9 15,463,625,7 44.87% 12,532,442,8 12,476,697,1

                                 利润 04.94 90.94 68.05 17.66 91.39

                                 归属于上市公司股东的扣 21,170,457,7 15,600,520,4 15,643,181,2 35.33% 12,313,582,5 12,257,836,9

                                 除很是常性损益的净利润 91.80 45.21 22.32 70.49 44.22

                                 策划勾当发生的现金流量 16,358,538,2 14,859,952,1 14,859,952,1 10.08% 44,378,381,8 44,378,381,8

                                 净额 47.83 06.92 06.92 27.68 27.68

                                 根基每股收益(元/股) 3.72 2.56 2.57 44.75% 2.08 2.07

                                 稀释每股收益(元/股) 3.72 2.56 2.57 44.75% 2.08 2.07

                                 加权均匀净资产收益率 37.44% 30.41% 30.44% 7.00% 27.31% 27.24%

                                 2017 年尾 2016 年尾 今年尾比上 2015 年尾

                                 年尾增减

                                 调解前 调解后 调解后 调解前 调解后

                                 总资产 214,967,999, 182,369,705, 182,373,990, 17.87% 161,698,016, 161,386,854,

                                 328.38 049.35 389.46 315.06 244.98

                                 归属于上市公司股东的净 65,595,006,0 53,863,951,2 53,972,187,8 21.53% 47,521,376,0 47,624,084,5

                                 资产 71.74 78.13 09.67 91.77 65.24

                                 七、境表里管帐准则下管帐数据差别